ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: II, Stück: 3 (1784) > Person:

Christoph Martin Wieland

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 2, Stück 3 V. Geschichte meiner Verirrungen an Herrn Pastor W*** in H***.
Bd. 3, Stück 2 I. Beobachtung jugendlicher Charaktere.