ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: VI, Stück: 2 (1788) >  Belag zur Geschichte der Ahndungen. > Person:

Johann Heinrich Bartels

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 6, Stück 2  Belag zur Geschichte der Ahndungen.